ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

กลุ่มงานสารสนเทศ

ประกาศ เรื่อง นโยบายระบบสารสนเทศ

ประกาศ เรื่อง นโยบายระบบสารสนเทศ รายละเอียด

วิธีปฏิบัติงาน Work Instruction งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตากใบ

Wl-IT 001 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ รายละเอียด
Wl-IT 002 การใช้ห้อง Data Center รายละเอียด
Wl-IT 003 การตั้งรหัสผ่าน กำหนดและป้องกันรหัสผ่าน รายละเอียด
Wl-IT 004 การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง รายละเอียด
Wl-IT 005 การปฏิบัติเครื่อง Server มีปัญหา  รายละเอียด
Wl-IT 006 การปฏิบัติ กรณีไฟฟ้าดับ รายละเอียด
Wl-IT 007 การปฏิบัติ กรณีเกิดอัคคีภัย รายละเอียด
Wl-IT 008 แนวทางการสำรองข้อมูล และการนำข้อมูลสำรองมาใช้ รายละเอียด

การกำหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)

การใช้บริการฐานข้อมูล HOSxP งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตากใบ รายละเอียด
การซ่อมแซม ทดแทน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตากใบ รายละเอียด
ประกาศใช้มาตรฐานการให้บริการ งานสารสนเทศโรงพยาบาลตากใบ รายละเอียด

 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2560-2564

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2560-2564 รายละเอียด

แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559

แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559     รายละเอียด
นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘