ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานภาครัฐ

นโยบายผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562

นโยบายผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 รายละเอียด

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 20ปี

ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 20ปี รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 รายละเอียด

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รายละเอียด

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 รายละเอียด

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558 รายละเอียด

Infographic วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

Infographic วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH รายละเอียด

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 รายละเอียด

คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด

ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 รายละเอียด
นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘