ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

องค์กรคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน/องค์กร ประจำปี ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน/องค์กร ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียด

ประกาศโรงพยาบาลตากใบ เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

ประกาศโรงพยาบาลตากใบ เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รายละเอียด

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความรับผิดชอบ (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) รายละเอียด

คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริต

คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริต รายละเอียด

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในสังกัดโรงพยาบาลตากใบ รายละเอียด
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลตากใบ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียด

กรอบแนวทาง วิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

1.กรอบแนวทาง วิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
2.หนังสือเวียนประชุมชี้แจง
3.รายงานผลการดำเนินงาน และรับทราบผลการกำกับติดตาม รายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่1-2 ต.ค.62 - มี.ค.63) รายละเอียด

สรุปรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน

1.สรุปรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน
2.มาตรการ กลไก การวางระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด

สรุปรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน มาตรการ กลไกการวางระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1.สรุปรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงาน
2.มาตรการ กลไกการวางระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด

การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการเพื่อเสริมสร้างงานที่โปร่งใส

1.การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการเพื่อเสริมสร้างงานที่โปร่งใส
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเสริมสร้างงานที่โปร่งใส
3.กลุ่มคณะกรรมการเพื่อเสริมสร้างงานที่โปรา่งใส
4.แผนงานกิจกรรมของกลุ่ม
5.รายงานการประชุม รายละเอียด
นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘