ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

ประกาศเมื่อ 02 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลตากใบขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พัสดุทั่วไปประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 146 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,151,192.01 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทหนึ่งสตางค์)รายละเอียดดังแนบ
นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘