ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ สาขาวิชา เวชศาสตร์ครอบครัว
 
          เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมจังหวัดนราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากของการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อตอบสนองระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในบริบทชายแดนใต้ โดยให้ความสำคัญกับการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพ มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

         จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Training) ปี พ.ศ. 2563 ตามมาตรฐานของ World Federation for Medical Education (WFME) Global Standards for Quality Improvement : Postgraduate Medical Educationโดยอาศัยเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลตากใบ และโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตหลักสูตรดังกล่าว รุ่นละ 10 คน มีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว มีวิสัยทัศน์ ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอย่างมีมาตรฐาน ผสมผสานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

          
1.พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ในระบบสุขภาพสังคมพหุวัฒนธรรมและสอดคล้องกับพรบ.สุขภาพปฐมภูมิที่ต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อประชากร
2. ให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิแก่ประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ 

         
 2. วิสัยทัศน์ /ปรัชญา ค่านิยมของสถาบันฝึกอบรมฯ
วิสัยทัศน์
          ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอย่างมีมาตรฐาน ผสมผสานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ปรัชญา
           
ผลิตบัณฑิตที่เก่ง ดี มีสุข สำนึกบุญคุณแผ่นดินบ้านเกิด
ค่านิยม NARRAM
         N = Network
          A = Advantage care to people
          R = Resilience
          R = Rural orientation
          A = Accountability to social
          M = Moral


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร (Organization Profile)
          1.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ (สถาบันหลัก)
          2.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
          3.โรงพยาบาลตากใบ
          4.โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ โทร. 073-581200
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘